“Silence is a source of great strength.”

Klachtenregeling

Uw tevredenheid over de trainingen, mastercourses en workshops van Solutions Centre staat voor ons voorop, echter waar mensen werken worden fouten gemaakt.

Persoonlijk gesprek

Indien U ontevreden bent over een product of dienst, laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Als uw ontevredenheid een administratieve handeling betreft, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw Linda Ghijssen-van Rosse, secretaresse van Solutions Centre. Als uw ontevredenheid een training betreft, neemt u dan contact op met de directeur van Solutions Centre, de heer drs. A.A.J.M. Huibers. Telefonisch overleg of een afspraak voor een goed gesprek kunnen wellicht een oplossing bieden voor de ontstane problemen.

Formele schriftelijke klacht

Als het probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. Wij verzoeken u om deze klacht in te dienen, binnen 6 weken nadat de klacht is ontstaan. U kunt uw klacht richten aan:

Solutions Centre
De heer drs. A.A.J.M. Huibers, directeur
Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg

Klachtenprocedure

Binnen twee weken ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal binnen een termijn van 6 weken worden afgehandeld. Indien er meer informatie gewenst is c.q. meer tijd nodig om de klacht te onderzoeken ontvangt u hierover schriftelijk bericht, inclusief de argumentatie voor het uitstel en een indicatie op welke termijn uitsluitsel wordt verwacht. De directeur van Solutions Centre draagt de klacht over aan de vertrouwenspersoon van Solutions Centre:

Mevrouw drs. J. Stokman, gz-psycholoog (e-mail: j.stokman@iopc.eu). Mevrouw Stokman zal een onafhankelijk onderzoek doen. Zij beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, waarna zij een definitief standpunt inneemt dat voor beide partijen bindend is en waarover u schriftelijk wordt geïnformeerd. Eventuele consequenties zullen door Solutions Centre snel worden afgehandeld.

Dossier

De administratie van uw klacht wordt na afhandeling 1 jaar bewaard in een dossier. Hierin wordt vermeld:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw klacht en een nadere omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker die de zaak waarop de klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
  • de training, mastercourse of workshop waarop de klacht betrekking heeft
  • de gevoerde correspondentie over de klacht
  • de status van de klacht (in behandeling of afgehandeld)
  • de datum en wijze van afhandeling van de klacht
  • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond of ongegrond)

U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit het dossier. De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de civiele rechter kunt wenden.

Share This Story, Choose Your Platform!